Regulamin


EKOLOBUS

Regulamin korzystania z usług przewozowych

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został sporządzony  na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1983).
 2. Poniższy regulamin określa zasady przewozu osób i bagażu przez firmę EKOLO Krzysztof Oleś, NIP 8392353676
 3.  Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Przewoźnik – firma EKOLO Krzysztof Oleś z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Braille’a 25/10
  •  Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w momencie dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera wraz z bagażem na określonej trasie.
  • Pasażer – osoba fizyczna (w tym osoba o ograniczonej sprawności ruchowej), osoba prawna lub jednostka organizacyjna, korzystająca z usługi przewozu
  • Osoba zamawiająca – osoba dokonująca zamówienia usługi przewozowej za pośrednictwem strony ekolobus.com, telefonicznie lub mailowo dla siebie lub innego pasażera.
  •  Kierowca – osoba fizyczna, wykonująca przewóz osób i bagażu na podstawie umowy z firmą EKOLO Krzysztof Oleś
  •  Usługa przewozu – usługa przewozu środkiem transportu na trasie zarezerwowanej przez pasażera.
  • Środek transportu – samochód osobowy, wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi transportu.
  •  Potwierdzenie rezerwacji– dokument imienny potwierdzający przyjęcie zlecenia do przejazdu wskazanej w nim osoby/osób na podanej trasie, w określonym terminie, za ustaloną cenę oraz ewentualne ustalenia techniczne.

§2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Rezerwacja przejazdu odbywa się poprzez zakup biletu na stronie ekolobus.com, lub mailowo pod adresem kontakt@ekolobus.com, lub telefonicznie pod nr +48 662 031 451.
 2. Dokonanie rezerwacji przejazdu (transferu) oznacza zawarcie umowy (umowy przewozu) oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Rezerwacja wiąże się z zapłatą za przejazd w formie elektronicznej, wybranej przez osobę zamawiającą, za pośrednictwem aplikacji cashbill.
 4. Rezerwacją nie jest przejazd nieopłacony.
 5. Każda rezerwacja zawierająca poprawne dane, jest potwierdzana przez przewoźnika, w przypadku braku otrzymania potwierdzenia – prosimy o pilny kontakt telefoniczny.
 6. Osoba Zamawiająca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Przewoźnikowi podczas rezerwacji internetowej , bądź telefonicznej i na niej spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności danych takich jak: data, godzina, miejsce odbioru, adres docelowy, telefon kontaktowy oraz dane osobowe Pasażera.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1.  Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w umowie przewozu;
 2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 3. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
 4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe: z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera, z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów lub innych zdarzeń losowych.
 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
  1. jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  2. nie przestrzega niniejszego Regulaminu;
  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu.
 7. Zagrożenie, o którym mowa w § 3 ust. 6 jest stwierdzane w sposób uznaniowy przez Kierowcę lub inną osobę upoważnioną przez Przewoźnika.

§4 OBOWIĄZKI PASAŻERA

 1. Pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazania kierowcy dowodu zakupu biletu (wydrukowany lub w formie elektronicznej) oraz aktualnego dowodu tożsamości.
 2. Pasażer jest zobowiązany stawić się w punkcie odbioru co najmniej 10 minut przed planowaną godziną odjazdu.
 3. Pasażer ma obowiązek stosować się do poleceń kierowcy.
 4. Pasażer ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.
 5. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 6. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa.
 7. Przewóz dzieci: do 12 lat – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 12-18 lat – dopuszczalny jest przejazd bez opiekuna, na podstawie upoważnienia rodzica.
 8. W środku transportu nie wolno Pasażerom spożywać alkoholu, zażywać środków odurzających i palić tytoniu, w tym również papierosów elektronicznych.
 9. Opłata za zabrudzenie środka transportu przez Pasażera wynosi 200zł.
 10. Przewóz zwierząt jest zabroniony.

§ 5 BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo posiadania ze sobą nieodpłatnie dwóch sztuk bagażu (jeden podręczny, który rozmiarem nie przeszkadza w podróży innym pasażerom, drugi umieszczony w luku bagażowym, którego maksymalna waga jest zgodna z regulaminową wagą bagażu linii lotniczej obsługującej lot Klienta).
 2. Bagaż, który zostanie umiejscowiony w luku bagażowym, winien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie podróży zniszczeniu lub zniekształceniu.
 3. Pasażer ma obowiązek oznaczenia swojego bagażu, który oddaje do luku bagażowego, w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 4. Jeżeli dany bagaż nie spełnia wymogów, które określone są w niniejszym regulaminie kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu.
 5. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach, które przeznaczone są do siedzenia.
 6. Bagaż winien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym podróż zostanie zakończona.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pasażerów w środku transportu.
 8. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został uprzednio zgłoszony.

§ 6 ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zmiana rezerwacji przewozu dotyczyć może terminu przewozu jak i przewożonego bagażu.
 2. Jeżeli Pasażer lub Osoba zamawiająca anuluje rezerwację minimum 72h przed terminem realizacji transferu, otrzymuje zwrot opłaty za rezerwację w pełnej wysokości, pomniejszony o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe) w wysokości 5 PLN dla płatności krajowych, oraz 25 zł zagranicznych.
 3. Jeżeli Pasażer lub Osoba zamawiająca anuluje rezerwację minimum 48h przed terminem realizacji transferu, otrzymuje zwrot 50% opłaty za rezerwację, pomniejszony o kwotę manipulacyjną (opłaty bankowe) w wysokości 5 PLN dla płatności krajowych, oraz 25 zł zagranicznych.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji, w okresie krótszym niż 48 godziny przed terminem transferu, która jest anulowana, wniesiona opłata od rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 5. W razie nagłych zmian lotów, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 662 031 451. Istnieje możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji, na przejazd oddalony w czasie maksymalnie 24h od daty rezerwacji, pod warunkiem dostępności miejsc w innych przejazdach. W przypadku braku przejazdów lub miejsc w przejazdach w omawianym czasie, obowiązują zapisy § 6 pkt. 2-5.
 6. Wszelkie zmiany rezerwacji bądź odstąpienie od rezerwacji, wymaga formy zgłoszenia elektronicznego na adres skrzynki pocztowej kontakt@ekolobus.com

§ 7 ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU

 1. Przewoźnik może odstąpić od przewozu, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
 2. Przewoźnik może odstąpić od przewozu w przypadku braku obecności Pasażera o określonej godzinie transferu przy jednoczesnym braku kontaktu z Pasażerem.
 3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin transferów z lotniska i na lotniska.
 4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odwołania transportu bez podania przyczyny minimum 24h przed planowanym odjazdem. Klient w tej sytuacji ma prawo do zwrotu 100% wartości biletu.
 5. Przewoźnik może odstąpić od przewozu jeżeli pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego pasażer nie zgłosił przy dokonywaniu rezerwacji.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacji należy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@ekolobus.com lub listownie na adres Przewoźnika
 2. W zakresie usługi przewozowej Przewoźnik udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku braków formalnych Przewoźnik wzywa reklamującego, aby ten usunął je w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 t.j.), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 t.j.).
 2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika